บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้วัตถุดิบที่สะอาด, ปลอดภัย, รูปแบบสวยงามทันสมัยจากโรงงานระดับมาตรฐานสากล